Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Açıortay Bağıntıları Konu Anlatımı, Yeni Nesiİ Çözümlü Sorular, Çıkmış Sorular, İç Açıortay, Dış Açıortay, İç-Dış Açıortay
13 students Kayıtlı
0
0 yorumu
 • Tanım
 • Müfredat
 • SSS
 • Duyuru
 • Yorumlar
Ucgende_Aciortay_Bagintilari_Etkin_Defter
 • Dik üçgen konusundan TYT ve AYT’de her yıl doğrudan ya da dolaylı olarak soru sorulmaktadır.
 • Dik üçgende pisagor bağıntısı ve öklit bağıntısı çok iyi bilinmesi gerekir.
 • Özel üçgenlerde 45°- 45°- 90° ve 30°- 60°- 90° üçgenlerin yanında ikizkenar ve eşkenar üçgenler çok iyi bilinmesi gerekir.
 • Bu bölümdeki her Bilgi ve Bilgi Kavrama soruları iyi öğrenilmeli, çözülemeyen her bir sorunun çözümünü de mutlaka izlemelidir.
 • Bu konunun konu anlatımını çalıştıktan sonra Rütbe Testlerini mutlaka çözünüz.
 • Geometri satranç gibidir, nerede hangi hamleyi yapmanız gerektiğini düşünmeniz gerekir. Yapacağınız her hamle sizi geliştirecektir.
 • Pisagor, Dünya’nın Güneş etrafında hareket ettiğini keşfetmiştir.
 • Pisagor, geometri alanında aksiyomları ve postulatları kullanarak bu alandaki ilk verileri elde etmiştir. Matematik alanına aksiyomatik ve ispat fikrini kazandırmıştır.
 • Pisagor, çarpma cetvelini bulmuş ve geometri alanında uygulamıştır.
 • Doğadaki her şeyin matematiksel olarak yorumlanabileceğini öne süren Pisagor, aynı zamanda yaşayış ve inanışın da matematik ile yorumlanabileceğini ortaya atmıştır.
 • Telin uzunluğuna göre müzik notalarının değişkenlik gösterdiğini ifade etmiş ve notaların sayılarla yorumlanması üzerinde çalışmıştır.
 • Pisagor teoremi adı verilen teoremi matematik alanına kazandırmıştır. Pisagor teoreminde rasyonel sayılarla ölçümü yapılamayan uzunlukların var olduğunu ispatlamıştır.
 • Pisagor matematik konularını dört gruba ayırmıştır: Soyut sayı bilimi (aritmetik), uygulamalı sayı bilimi (müzik), sükûnet halindeki büyüklükler bilimi (geometri) ve hareket halindeki büyüklükler bilimi (astronomi). Daha sonraları “quadrivium” (dörtlü) denilen bu bilim dalları Avrupa uygarlığında eğitimin temelini teşkil etmiştir. Pisagor’a göre sayılar nesnelerin özüdür. Bu düşünceden özel sayılara ve geometrik şekillere özel nitelikler yükleme düşüncesine geçmiştir. Meselâ aile 3, adalet 4, evlilik 5, canlılık 6, uygun durum ya da zaman 7 sayılarıyla gösterilmiştir. 10 en mükemmel sayıdır; ayrıca çift sayılar dişi, tek sayılar erkektir. Geometrik şekillerden en mükemmel düzlem şekli daire, en mükemmel cisim küredir.
 • Pisagor’un matematiğe asıl katkıları geometri alanındadır. Günümüzde kendi adıyla tanınan, dik üçgenlerle ilgili ünlü teoremi o düşünmüş ve kanıtlamıştır. Ancak onun, bir dik üçgende hipotenüs üzerine çizilen karenin alanının iki dik kenar üzerine çizilen karelerin alanları toplamına eşit olduğunu ifade eden bu teoremi (B͞C2=A͞B2+A͞C2) Mısırlılar’dan ve Mezopotamyalılar’dan öğrendikleriyle kurduğu ve kanıtladığı sanılmaktadır.
 • Mezopotamya’da bulunan çivi yazılı iki tablet bu olgunun Pisagor’dan en az 1000 yıl önce bilindiğini göstermektedir (Sayılı, s. 195). Ayrıca bir üçgenin iç açıları toplamının 180° tuttuğunu kanıtlayan Pisagor astronomi alanına da büyük bir yenilik getirmiş, dünyanın ve gezegenlerle yıldızların küre şeklinde olduğuna ve dairesel yörüngeler üzerinde hareket ettiğine inandığını açıklamıştır. Onun öğrencisi Filolaos gibi bazıları da dünyayı evrenin merkezine yerleştirmekten vazgeçmiş ve onu gezegen gibi düşünerek hareketli saymışlardır ki bu görüş, XVI. yüzyılda Copernicus’in ortaya koyduğu güneş merkezli evren modelinin ilham kaynağı olmuştur. Pisagor’un görüşleri, tıp alanında evrendeki uyum düşüncesinin insan bedenine uygulanması şeklinde ortaya çıkmıştır. Buna göre bedende yaş ve kuru, sıcak ve soğuk, acı ve tatlı gibi zıt güçlerin dengede olması sağlık durumunu, bu zıtlardan birinin diğerlerinden fazla olması hastalık durumunu gösterir.

Pisagor teoremini ispat etmenin kaç yolu vardır?

 • Aşağıdaki video bu güzel teoremin hikayesini ve bir kaç ispatını keyifli bir dil ile anlatıyor. İzlemenizi öneririz. Belki bir gün sizlerde farklı bir ispatını yapmak isteyebilirsiniz, kim bilir?
 • Bir daha ki sefere karşınıza bir Pisagor teoremi çıktığında uğruna verilen bunca çabayı hatırlamanız dileğimizle…

ÖKLİD

Grekçe olan adı Eukleides (Euclid, Euclides) İslâm ilim tarihi literatüründe yaygın biçimde Uklîdis, nâdiren de Uklîd imlâsıyla geçmektedir. Müslüman müellifler kendisini geometrinin kurucusu olarak görmüşlerdir. İbnü’n-Nedîm ve İbnü’l-Kıftî, onun günümüzde Lübnan sınırları içinde kalan tarihî Sûr (Tyre) liman şehrinde doğduğunu kaydetmektedir; ancak bu bilgi modern matematik tarihçileri tarafından doğrulanmış değildir. Aynı kaynaklar babasının adını Nûkatares (Naukrates), dedesinin adını Berenîkes (Bereneikes) şeklinde vermektedir. Hayatı hakkındaki yegâne kesin bilgi I. Ptolemaios Soter döneminde (m.ö. 305-283) İskenderiye’de yaşadığı ve matematik öğretmenliği yaptığıdır. Modern araştırmacılara göre Eflâtun’un akademisinde okumuş ve aritmetik, geometri, astronomi, müzik konularına orada ilgi duymaya başlamış olması da muhtemeldir. Eflâtun’un ilk öğrencilerinden sonra ve Archimedes’den önce yıldızının parladığı anlaşılan Öklid’in adı her dönemde ünlü eseri Elementler ile (Gr. Stoikheia, Lat. Elementa, Ar. Kitâbü’l-Erkân, Kitâbü’l-Üsṭuḳussât, Uṣûlü’l-hendese, el-Uṣûl) birlikte anılmıştır.

Daha çok geometri alanında çalışan ve bu alanda yalnız İlkçağ’ın değil neredeyse bütün zamanların en önemli matematikçisi kabul edilen Öklid bilim tarihinde derin bir iz bırakmıştır. Elementler içeriğinden ziyade düzenleniş biçimiyle yeni gelişmeleri etkilemiş, XVIII. yüzyılda gerçekleşen bilimsel devrimin mimarı Isaac Newton’un çalışmalarına esin kaynağı olmuştur. Öklid’in Elementler’de gösterdiği büyük başarı, birkaç temel ilkeden hareketle tümdengelimsel (dedüktif) biçimde zorunlu sonuçların elde edilebildiğini göstermesidir. Eski Grek dünyasında bu yaklaşım doğal olarak geometriye önemli bir niteliğin yüklenmesini sağlamıştır. Öyle ki Grekler geometriyi, bütün gerçekleri açık biçimde öncüllerin kendilerinden çıkan ve asla deneyle kanıtlanmasına gerek bulunmayan önsel (apriori) bilgiler bütünü olarak görmüştür. Öklid geometriye, önermeler arasındaki mantıksal ilişkileri ve ispatlamayı esas alan kuramsal bir bilim kimliği kazandırmış, böylece yeni önermeler veya çözümler bulmak yerine mevcut önerme ve çözümlere mantıksal bir düzen getirmiştir. Bu düzende birkaç öncül ve tanıma dayanarak diğer önermelerin tamamı kanıtlanabilmektedir; tümdengelimsel akıl yürütmeye gücünü veren de bu düzendir.

Öklid, Elementler’de o güne kadar ortaya konulmuş bütün geometri bilgilerini bir araya getirerek sınıflandırmış ve sistemleştirmiştir. Eser aritmetik (sayılar) ve sentetik geometri (nokta, çizgi, düzlem, daire, küre) başta olmak üzere bütün temel matematik konularını içermektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkündür: I. Kitap: Benzerlik, paraleller, Pisagor teoremi, II. Kitap: Geometrik cebir, yani bugün (a+b)2 = a2 + 2ab + b2 gibi cebirsel ele alınan, o zamanlar geometrik düşünülen özdeşlikler ve alanlar. III. Kitap: Daire ve açı ölçümleri. IV. Kitap: Daire içine ve dışına çokgenlerin çizimi. V. Kitap: Orantı ve cebirsel denklemlerin geometrik çözümü. VI. Kitap: Çokgenlerin benzerliği. VII, VIII ve IX. kitaplar: Aritmetik. X. Kitap: Orantısızlık. XI, XII ve XIII. kitaplar: Uzay geometri.

Aksiyomatik sistem denilen bu konu sıralanışı üç temel unsura dayanmaktadır: Tanımlar, aksiyomlar ve postulatlar. Kitapta nokta, çizgi, yüzey ve cisim gibi geometrik kavramlar tanımlandıktan sonra aksiyomlara geçilmiştir. Aksiyom “doğruluğu herhangi bir kanıt gerektirmeyecek kadar açık ve seçik önerme” demektir. Öklid’in aksiyomları şunlardır: 1. Aynı şeye eşit olan şeyler birbirine de eşittir. 2. Eşit miktarlara eşit miktarlar eklenirse eşitlik bozulmaz. 3. Eşit miktarlardan eşit miktarlar çıkarılırsa eşitlik bozulmaz. 4. Birbiriyle örtüşen şeyler birbirine eşittir. 5. Bütün parçasından büyüktür. Aksiyomlardan sonra postulatlar verilmiştir. Postulat kanıtlanabilir olmasına karşılık kanıtlanmaksızın doğrudan benimsenen önermelerdir. Öklid’in postulatları şunlardır: 1. İki nokta arasını birleştiren en kısa yol doğrudur. 2. Bir doğru doğru olarak sonsuza kadar uzatılabilir. 3. Bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yeri çemberdir. 4. Bütün dik açılar birbirine eşittir. 5. İki doğru üçüncü bir doğru tarafından kesilirse iç açılar toplamının 180 dereceden küçük olduğu yönde bu iki doğru kesişir. Bu önermelerden Öklid’in açıkça belirtmediği üç önerme daha çıkarılabilir: 1. Uzay üç boyutludur. 2. Uzay sonsuzdur. 3. Uzay homojendir. Öklid’in paraleller postulatı adıyla tanınan 5. postulatı iyice anlaşılamaması sebebiyle uzun süre teorem olarak kabul edilmiş ve kanıtlanmasına çalışılmıştır. Bazı matematikçiler ise onu değişik biçimlerde ifade etmişlerdir; en tanınmışları şunlardır: 1. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 2. Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnızca bir tek paralel çizilebilir.

 • Üçgenler, mimarlık ve mühendislik için en önemli geometrik şekillerden birisidir. Bunun nedeni üçgenlerin dikdörtgen ve karelere oranla daha dayanıklı olması ve şekilleri nedeniyle kolay deforme olmamasıdır.

 • Mısır ve dünyanın birçok bölgesinde yapılan piramitlerin günümüze kadar dayanması bu sayededir. Üçgenler sadece mimarlık ve mühendislikte değil spor dallarında da sık karşılaşılan şekillerdir.

Bisikletlerde bir kadro geometrisi vardır ve ilk bakışta iki üçgenin birleşmesinden oluştuğu görülmektedir. Bunun sebebi bisiklet süren kişinin ağırlığı, ayakta pedal çevirip çevirmemesi, bir virajda yatıp yatmaması, zeminin düz olup olmaması durumlarında üzerine yüklenen tüm kuvvetlere en dayanıklı şeklin üçgen olmasıdır.

Bowling oyununda bir top atılarak labutlar devrilmeye çalışılır. Devrilmesi gereken labutların dizilimi üçgen biçimindedir. Bu örnekler artırılabilir.

Üçgen levhalar trafik kuralları ve yollar hakkında bilgi verir. Tehlikeli viraj, yol çalışması, sollama işaretleri buna dâhildir. Tehlikeli durumlar üçgen levhalarla gösterilmektedir.

 • Simetrik Eğitim Sistemi (S.E.S) ” adını verdiğimiz konu anlatım tar­zıyla konuların içeriği “Bilgi” kutucuklarına indirgenerek konular sade­leştirilmiştir.
 • Verilen bilginin kavratılması amacıyla özgün çözümlü örneklerden oluşan “Bilgi Kavrama” bölümü konulmuştur.
 • “Bilgi Kavra­ma” bölümündeki soruların içeriği ile simetrik olacak şekilde seçilmiş olan “Bilgi Uygulama” bölümündeki sorularla, bu bilginin içeriğiyle ilgili olarak bilgi düzeyinizin yükseltilmesi hedeflenmiştir.
 • Bölüm sonla­rında bulunan testlerde ise ilgili bölümün tamamını içeren sorular ile bu bölümü tamamen öğrenmenize imkan sağlanmıştır.
 • Açıortay
 • İç Açıortay
 • Dış Açıortay
 • İç-Dış Açıortay
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları Platin Testi (Yeni Nesil Sorular)
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları Elmas Testi (Yeni Nesil Sorular)
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları Taç Testi (Yeni Nesil Sorular)
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları As Testi (Yeni Nesil Sorular)
 • Üçgende Kenarortay Bağıntıları Fatih Testi (Yeni Nesil Sorular)
 • Kahoot aracı her yaştan, herhangi bir dilde, herhangi bir cihazda, herhangi bir konuda öğrenmeyi eğlenceli hale getiren ücretsiz bir oyun tabanlı öğrenme platformudur!
 • Yani Kahoot’un öğrenmeyi oyunlaştırarak kolaylaştıran bir platform olduğunu söyleyebiliriz.

Peki  öğrenciler için  neden bu kadar eğlenceli kahoot ?

 •         Kendi seçtikleri isimlerle sınava katılıyorlar bu onların  hoşuna gidiyor
 •         Sorular sizin belirlediğiniz sürelerde cevaplanmak zorunda bu da işe heyecan katıyor
 •         Doğru cevabı kendisinin verdiğini görünce yaşadığı mutluluk , rekabet duygusu
 •         Sıkıcı bulduğu ders konuları ile oyun kavramının birlikte olması

Quizizz Nedir?

Quizizz günlük hayatta, işte veya eğitim içerisinde kullandığımız veya gerek duyduğumuz değerlendirme işlemini eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmek için oluşturulmuş web platformudur. Katılımcıları gruplar halinde değerlendirmelere katılabilmelerine imkân sağlamaktadır.

Quizizz İle Neler Yapılabilir?

Quizizz ile değerlendirme işlemlerini kolaylaştırmak adına anketler, sınavlar, Quizler oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz anketler, sınavlar, quizleri çabucak değerlendirme imkânı sağlayarak sonuçlara çabucak ulaşabiliriz. Sorular içerisinde geri dönütler verebilirsiniz. Değerlendirme işlemleri için belirle zama aralıkları belirleyerek değerlendirme sürecini kontrol edebilirsiniz. Değerlendirme sorularını dilerseniz çıktı olarak çoğaltabilir ve yazılı olarak da uygulayabilirsiniz. Değerlendirme sonuçlarını katılımcıların görüp görmemesi durumlarını kontrol edebilirsiniz.

[stm_lms_google_classroom number=”2″]
Etkin Defter nedir?
Etkin Defter, üniversite sınavlarına hazırlanan adayların hedeflerine ulaşmaları ve lise öğrencilerinin ders ve sınav başarılarını artırmaları için tasarlanmış, Türkiye’nin ilk ve tek kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümüdür. Bir adayın üniversite sınavlarına en etkin şekilde hazırlanması için ihtiyacı olan tüm unsurları tek bir çözümde sunar.

Etkin Defter kullanıcısını yakından takip edip yönlendirir. Takip Sistemi’yle eksiklerini zamanında tamamlamasını sağlar ve performansını sürekli takip eder. Bu benzersiz özellikler, bütünleştirilmiş dijital ve basılı içeriklerle desteklenerek öğrenciyi/mezunu adım adım hedefine ulaştırır.

Etkin Defter, üniversiteye hazırlıkta bugüne kadar sunulan en yenilikçi ve sonuç odaklı çözüm olarak, iddialı bir dershanenin öğretme ve test programını; özel ders öğretmeninin öğrenci üzerindeki dikkatini, takibini ve birebir ilgisini; deneyimli bir rehberlik uzmanının yönlendirmelerini ve Türkiye’nin en güçlü üniversiteye hazırlık kitaplarını tek bir sette birleştirip kullanıcılarının evine getirir.
Kimler içindir?
Etkin Defter, tüm üniversite adayları ve tüm lise öğrencileri içindir.

Üniversiteye hazırlanan,
Daha önce yerleşememiş olan,
Mezun olup yeniden sınava giren,
Daha çok istediği bir bölüme ve üniversiteye yerleşmek isteyen,
Başarılı olmak, iyi bir üniversite eğitimi almak, gelecek hedeflerine ulaşmak isteyen,
Üniversite sınavlarına akılcı bir yoldan hazırlanmak isteyen herkes ve...
Okul derslerinde başarılı olmak, temellerini güçlendirmek,
Okul sınavlarında notlarını yükseltmek isteyen 9, 10, 11,12. Sınıf öğrencileri için çözümler sunar.
Kimin ürünüdür?
Etkin Defter, 12 yıllık araştırma geliştirme deneyimiyle, eğitim teknolojilerinde Türkiye’nin lider eğitim şirketi Etkin Defter tarafından geliştirilmiştir.
Etkin Defter sınav sistemindeki değişikliklere uyum sağlıyor mu?
“Dijital Etkin Defter Takibi”, sınav sistemindeki değişikliklerden etkilenmeyecek kadar sağlam temeller üzerinde kurgulandığından, tüm yeni düzenlemeler anında ürüne adapte edilebilmektedir.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, üniversiteye giriş sınavları kapsamını öğretim yılı içerisinde açıklamaktadır. Bu açıklamaları yakından takip ederek gerekli güncellemeleri sistemine yansıtmak da Etkin Defter’in öncelikli hassasiyetidir.

Sınav kapsamı, açıklandıktan hemen sonra dijital Etkin Defter’in konu anlatımlarına, test ve deneme sınavları sorularına uyarlanır. Konu hakkındaki bilgilendirmeler ise kullanıcılarımıza en doğru zamanlamayla iletilir.

Kapsam dışında bırakılan konu ya da bilgi parçaları, sınavda soru çıkmayacak konular Etkin Defter’e işaretlenir. Bu konudaki prensibimiz; bütünsel bir öğrenme deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılarımızın beklentilerini eksik bırakmamak için ilgili yerleri tamamen sistemden çıkarmamak yönündedir. Bir başka deyişle, Etkin Defter çalışma konusu olarak önermeyecek ancak dileyen öğrenci kendi inisiyatifiyle çalışabilecek, sınavlarda ise bu konulardan sorumlu tutulmayacaktır.

Etkin Defter’le tüm kullanıcılarımız, sınav sistemindeki değişikliklerden etkilenmeden çalışmalarına devam edebileceklerinden emin olabilirler.
Kullanmak için herhangi bir okulda kayıtlı öğrenci olmak gerekiyor mu?
Hayır, gerekmiyor. Özel okullarda kurumsal kullanımı da mevcut olmakla birlikte, Etkin Defter bireysel bir üründür
Bilgisayar programıyla böyle hayati bir sınava hazırlanılır mı?
Eğer bu program; çözdüğün testlerdeki doğru/yanlış ve boş cevaplarından bir eksik analizi çıkararak, geliştirmen gereken noktalar hakkında sana bilgi veriyorsa ve sana özel bir ders çalışma planı hazırlayarak çalışmanı organize ediyorsa, elbette hazırlanılır.

Etkin Defter, seni sistemdeki ilk adımınla birlikte yönlendirmeye başlar, yaptığın tercihler doğrultusunda hedeflerini oluşturur ve seni ana hedefine ulaşana dek yalnız bırakmaz. Hayalindeki üniversiteyi ve bölümü kazanman için sana, gün gün neyi, ne kadar çalışman gerektiğini bildiren, kişiselleştirilmiş bir çalışma planı hazırlar.

Sınava kadar tüm zamanını en verimli şekilde değerlendirmeni sağlar. Süreç içerisinde performansını sürekli takip eder, mevcut durumuna dair geri bildirimler sunar ve çalışma planını, gerektiğinde hedeflerini günceller. Başka bir deyişle, başarıya doğru sana özel bir yol haritasıyla ilerlemeni sağlar.

Üstelik, Etkin Defter klasik çalışma alışkanlıklarını sürdürmek isteyenler için testler, fasiküller ve soru bankalarından oluşan zengin basılı içerikler de sunar. Böylece ekranda gördüğün soruyu kitapta görerek, üzerine notlar alarak çözebilir, çözemediysen videosundan nasıl çözülmesi gerektiğini öğrenebilirsin.

Kişiye özel yapısı, eksikleri zamanında tamamlamayı sağlayan Akıllı Takip Sistemi, basılı içerikle dijital içeriği bütünleştiren özellikleriyle yeni nesil üniversiteye hazırlık ürünü olan Etkin Defter’in gelişmiş teknolojisi sayesinde;

Hedefine ulaşman yolunda gelişiminin sürekli gözlemlenmesiyle oluşturulan akıllı çalışma stratejileriyle adım adım ilerlersin.
Deneme sınavlarındaki performansına göre güncellenen, hedeflerine/tespit edilen eksiklerine göre yenilenen çalışma planlarıyla ilerlemeye devam edersin.
Zamanın, bir takvim üzerinde, senin için titizlikle planlanan şekilde, senin adına yönetilir. Ne zaman, neyi, hangi derinlikte çalışacağını bilirsin.
Eksiklerin zamanında tespit edilir. Hızla tamamlaman için hedef odaklı çalışmaya yönlendirilirsin.
Etkin Defter tek başına yeterli mi?
Evet, kesinlikle yeterli! Ancak her gün düzenli olarak çalışmak, Etkin Defter’in yönlendirmelerini adım adım uygulamak koşuluyla...

Adayların lise sürecinde öğrenmeleri beklenen konulardan soruların sorulduğu YKS, zorlu olduğu kadar; düzenli çalışanlar, Etkin Defter gibi çok net bir yol haritasını izleyip uygulayanlar için aşılması bir o kadar kolay bir dönemeç.

Üniversite sınavlarına tek başına hazırlanan öğrenciler için benzersiz bir yol arkadaşı olan Etkin Defter; Türkiye’nin üniversiteye hazırlıkta en deneyimli hocalarını, binlerce soruyu ve çözümünü, hangi konuda eksiğin olduğunu, eksiklerini giderme yollarını, merkezî sınava en yakın sorularla düzenlenen ve en yakın sonuçları veren deneme sınavlarını, geçmiş yıllarda sorulan sınav sorularını ve çözümlerini, hızlı tekrarlar için özet dokümanları, performans takibini, hedefine ne kadar yolun kaldığını ve ulaşmak için neler yapman gerektiği bilgisini, kısacası hayalindeki üniversite ve bölüme girebilmen için gereken her şeyi tek bir sette birleştirip parmağının ucuna kadar getiriyor.
Sınava hazırladığını iddia eden birçok dijital kaynak var. Etkin Defter’in farkı nedir?
Etkin Defter, internet üzerinden ders çalışman için sadece içerik sağlamaz, tüm üniversiteye hazırlık sürecinde sana; adım adım yönlendiren bir eğitim koçu, yol arkadaşı gibi eşlik eder, sen kazanana kadar yanından hiç ayrılmaz.

Türkiye’de, üniversiteye hazırlık sürecinin başından sonuna kadar benzersiz bir rehberlik hizmeti, kişiselleştirilmiş bir zaman ve çalışma planlaması ve bunun yanı sıra zengin içerik sunabilen başka bir ürün henüz yoktur.

Akıllı Öneri Sistemi sayesinde eksiklerini kolaylıkla tamamlayarak ilerlemeni sağlar.
Bütünleştirilmiş dijital ve basılı içeriklerle sana özel testler ve "Eksiklerim" listesi oluşturur.
Farklı tipte binlerce sorunun çözüm videosu, her tip soruya ve çözüm yollarına hâkim olmanı sağlar.
Sana, “Sıfırdan Çalış”, “Eksiklerimi Gider” ve “Testlere Yüklen” olmak üzere üç farklı çalışma stratejisi sunar. Her derste seviyene uygun bir çalışma programıyla çalışarak zamanını en iyi şekilde değerlendirmeni sağlar.
Üniversiteye hazırlıkta Türkiye’nin en deneyimli hocalarının videolarıyla özel dersleri evine getirir.
Bilgisayar, tablet ve Etkin Defter Cep Uygulaması’yla istediğin her an her yerden çalışabilme olanağı sunar.
Etkin Defter Deneme Sınavları, merkezi sınav öncesi gerçek sınav deneyimi yaşatır.
Tüm testlerin ve deneme sınavlarının sonuçlarını analiz ederek, hedefine ne kadar yaklaştığını bildirir.
Peki ya başlangıçta belirlediğim hedefime çok uzaksam?
Etkin Defter senin Konu Kavrama Testleri, Tarama Testleri ve Deneme Sınavı performanslarını değerlendirdiğinde eğer hedeften ciddi sapmalar tespit ederse, seni zamanında uyararak bir sonraki hedefine yönlendirir. Ya da ilk hedefine ulaşabilmen için sana farklı çalışma stratejileri sunarak ilerlemeni hızlandırır. Diğer bir deyişle, Etkin Defter’le rota yeniden oluşturulur. :)
Hocaların birikimi, anlatımı ve sunulan içerik güvenilir mi?
Etkin Defter’in akıcı konu anlatım ve soru çözüm videolarını hazırlayan hocalarımızın tümü alanlarında uzman, özellikle üniversiteye hazırlıkta yılların deneyimiyle isim yapmış çok değerli eğitimcilerdir. Bununla birlikte, hocalarımızın Türkiye’nin lider eğitim şirketi Etkin Defter bünyesinde çalışmaları da yeterince önemli bir referanstır.
Etkin Defter’i kullanmak için bilgisayara program kurmam gerekiyor mu?
Hayır. Raunt tamamen internet üzerinden kullanılır. Dolayısıyla, internet bağlantısının olduğu her yerde Etkin Defter‘le çalışabilirsin.
Aileler neden Etkin Defter’i seçer?
Etkin Defter’in yönlendirmelerini başından sonuna kadar eksiksiz izleyerek tüm önerilerini yerine getiren üniversite adayı için Etkin Defter tek başına yeterlidir. Etkin Defter’le aileler, çocuklarının başka kaynaklara, özel derslere ya da üniversite yolunda destekleyici kurumlara gerek duymaksızın konsantre bir şekilde çalıştığından emin olur, yanı sıra farklı çözümler için bütçe ayırmak zorunda kalmaz.
Etkin Defter hangi internet tarayıcılarını desteklemektedir?
Kusursuz bir Etkin Defter deneyimi için, internet tarayıcının en güncel versiyonunu kullanmalısın. Etkin Defter; Google Chrome, Opera, Mozilla, Yandex ve Microsoft Internet Explorer tarayıcılarının en üst versiyonlarını desteklemektedir. Tarayıcının son versiyonunu, yazılımcı firmaların resmî sitelerinden ücretsiz olarak indirebilirsin.
Etkin Defter Cep Uygulamasını nasıl kullanabilirim?
Etkin Defter'in iOS ve Android cep telefonları için özel cep telefonu uygulaması vardır. İlgili uygulamayı indirmek için aşağıdaki linklerden uygun olanına tıklayabilirsin.

IOS Etkin Defter Cep Uygulaması

Android Etkin Defter Cep Uygulaması

IOS Etkin Defter Tablet Uygulaması

Android Etkin Defter Tablet Uygulaması
Nasıl kayıt olurum?
etkindefter.com sitesine giriş yap. Sağ tarafta üye ol butonuna tıkla. Gerekli bilgileri doldur.
Üyelik işlemlerin ardından ihtiyacın olan kursu satın alabilirsin.
Canlı deneme sınavlarına nasıl girebilirim?
Etkin Defter Deneme Sınavları, gerçek sınav deneyimi yaşatması ve Etkin Defter’İn, bundan sonraki çalışmalarını yönlendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihleri önceden sizlere bildirileceği üzere TYT Cuma, AYT ise Cumartesi günleri uygulamaya açılır. İlk gün içinde sınava giren kullanıcılar Türkiye sıralamasına dâhil edilir. Daha sonra girenlerin sıralaması ise puan yakınsamasıyla, yaklaşık olarak tespit edilir.

Sınav esnasında soruları tek tek görüntüleyerek cevapları işaretleyebilir ya da sınavı yazdırarak önce kâğıtta çözüp, sonra cevaplarını sisteme girebilirsin. Tüm bu işlemleri, sınavın sol tarafında yazan toplam süre ve kalan süreyi dikkate alarak yapman gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Sınavı bitirmek istediğinde, cevaplamadığın soru sayısı ve sınavın kalan süresi hakkında bilgilendirme ekranı açılacaktır. İster sınava dönüp boş bıraktığın soruları tekrar gözden geçirebilir, istersen de sınavı bitirebilirsin. Cevaplamayıp boş bıraktığın sorular olmasına rağmen sınavı yine de bitirmek istersen, ara verme seçeneği önerilecektir.

Gerçek bir sınav deneyimi olması adına tavsiyemiz ara vermemen yönündedir ancak boş bıraktığın soruları daha sonra çözebileceğini düşünüyorsan, bu seçeneği de değerlendirebilirsin.

Her deneme sınavı değerlendirmesinden sonra hedefine ne kadar yakın ya da uzak olduğunu görebilir, sınav sonuçlarını, puanını, Türkiye sıralamanı ve sınavdaki performansınla oluşturulan eksik listelerini Etkin Defter’den öğrenebilirsin.
Etkin Defter hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?
Etkin Defter hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmek için +90 507 730 5678 numaralı telefondan Etkin Defter Destek Hattı’nı arayarak veya yazarak bizimle iletişime geçmen yeterlidir.

Dilersen biz de seni arayarak bilgilendirebiliriz. Bilgi formu için lütfen iletişim kısmına tıkla veya sağ alt tarafta yer alan Whatsapp Destek hattına tıklayabilirsin.
Etkin Defter’i nerede deneyimleyebilirim?
Etkin Defter web sitesine girerek ücretsiz tanıtım ders videolarını izleyerek kullanım deneyimi yaşayabilir, +90 507 730 5678 numaralı telefondan Etkin Defter Destek Hattı’nı arayarak detaylı bilgi alabilirsin.
 • Hayal ettiğin üniversite ve bölüm için buradaki bilgiler senin için yeterli.
 • 9. ve 10. sınıfta okul derslerine ve yazılılara destek oluyoruz.
 • Üniversiteye hazırlık yolculuğunu kolaylaştırıyoruz.
Etkin Defter gizlilik ve güvenlik politikaları gereği kişisel verilerinizin korunması hususu önem arz etmektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metnine kvkk metni tıklayarak ulaşabilirsiniz.