Bir sorunuz mu var?
Mesajı gönderildi. Kapalı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR VE SATILAN ÜRÜN

1.1 SATICI BİLGİLERİ

Unvan: Etkin Defter Eğitim ve Bilgi Teknolojileri (“SATICI”)

MERSİS No:

Adres: Mehmet Akif Ersoy Mah., 1966. Sok., No:7, D:7, Esenyurt – İstanbul / TÜRKİYE

Telefon: (Müşteri Hizmetleri ) : +90 507 730 5678

Web Adresi: www.etkindefter.com

1.2 ALICI:

Adı / Soyadı / Unvanı: Nihai Tüketici (“ALICI”)

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

ALICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) ve Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen bir eğitim destek hizmeti niteliğindeki dijital içerik ile basılı materyalden oluşan seti (“Ürün”) satın almıştır. Bu Sözleşme konusu Ürün;  Ara Sınıf  Paketinden oluşmaktadır.

Karışıklığa mahal vermemek adına;

– Ara Sınıf Paketi; hem basılı materyali, hem de internet üzerinden kullanıma sunulan dijital eğitim materyali ve bu materyale ilişkin işbu Sözleşme’de ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde süresi ve koşulları belirtilen, satın alma tarihinden başlayarak 365 günlük lisans süresi içinde toplam 350 gün süreyle kullanılabilecek olan kullanım lisansını kapsar.

Bu kapsamda Ürün, Ara Sınıf bütününden oluşan setten ibarettir ve bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır.

Tereddüde mahal vermemek üzere, www.etkindefter.com adresinde satın alma tarihinde basılı materyale ilişkin belirtilmekte olan yayınevi adları ve kitap sayıları örnek amaçlı olmak üzere, bir önceki senenin seti dikkate alınarak verilmiş olup SATICI’nın yayınevlerini, kitap sayılarını ve içeriklerini değiştirme hakkı saklıdır.

Ara Sınıf Paketi’nin dijital içeriğine erişim satın alınan an itibariyle başlanacaktır. Satın alınan Ürün’ün diğer özellikleri ve kullanım koşulları “www.etkindefter.com” web sitesinde yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda detaylı olarak belirtilmiştir.

MADDE 2: KONU

İşbu Sözleşme’nin konusu; ALICI’nın SATICI’ya ait www.etkindefter.com web sitesinden elektronik ortamda satın aldığı, işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bahsi geçen nitelikleri taşıyan, madde 1.3’te belirtilen, Ürün’ün satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli gibi Ürün ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda Ürün’ü satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Ön Bilgilendirme Formu, Ürün’e ilişkin Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ve ALICI adına gönderilecek Ürün’ün bedelini içerir fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçasıdır.

MADDE 3: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme ALICI ve SATICI arasında, ALICI tarafından okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edildiği an internet üzerinden akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Sözleşme’nin bir nüshası ALICI’nın mail adresine e-posta yoluyla gönderilecektir.

MADDE 4: ÜRÜNÜN TESLİMİ, İFA ŞEKLİ

ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; (i) Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyarak onaylamasını, (ii) Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını, (iii) Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesini müteakip başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır. Bu suretle Ürün, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen süre, zaman ve şartlarla ALICI’nın veya ALICI’nın bildirdiği Ürün’den faydalanacak kişinin (“Kullanıcı”) internet erişimine açılacak ve bu anda Ürün ALICI’ya teslim edilmiş olacaktır.

ALICI, Kullanıcı’ya ait bilgileri tam ve eksiksiz şekilde girmekle yükümlü olup, ALICI’nın eksik veya hatalı şekilde bilgi vermesi halinde Ürün’ün kullanıma açılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’nin kurulması esnasında SATICI tarafından Kullanıcı’ya ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin gerekli bilgilerin temin edildiğini, bu kapsamda SATICI ile paylaştığı Kullanıcı’ya ait kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunu, Kullanıcı’ya yönelik KVKK kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini (gereği halinde açık rızasını aldığını), bu cihetle her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.

Karışıklığa mahal vermemek adına; satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Ara Sınıf Dijital Paketi, hemen erişime açılacaktır.

Ara Sınıf kapsamındaki dijital içerik kullanım lisansı ise satın aldığı tarihten itibaren ALICI’nın kullanımına açılacaktır. (Ancak, Ara Sınıf kapsamında dijital içeriğin ve basılı materyalin tamamının veya bir kısmının kullanıma açılış tarihi/teslim tarihi yeni eğitim programındaki ve üniversite sınav sistemindeki gelişmelere, müfredat değişikliklerine göre değişebilir.)

Satın alınan Ürün’ün özelliğine göre, Ön Bilgilendirme Formu’nda ayrıntıları, süresi ve şekli belirlendiği üzere, taahhüt edilen edimler SATICI tarafından işbu Sözleşme’ye ve Ön Bilgilendirme Formu’na uygun olarak ifa edilecektir.

MADDE 5: ALICININ BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, madde 1.3’te belirtilen satın almış olduğu Ürün’ü satın almadan önce Ürün ile ilgili tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmiştir. ALICI, söz konusu Ürün’ü satın alarak Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen sınırlar ve şartlar kapsamında kullanım ve faydalanma hakkını elde etmiştir. ALICI, satın aldığı Ürün’ü tüm mevzuata, işbu Sözleşme’ye, Ön Bilgilendirme Formu’na ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne uygun olarak kullanacağını, Ürün’ü kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, işleme, yayma, umuma iletim, yeniden iletim konusu yapmayacağını, bu konuda 5846 sayılıFikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda kendisine getirilen sınırlandırmalar çerçevesinde tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve beyan eder. ALICI’nın işbu Sözleşme yahut Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklere aykırı davranması halinde SATICI’nın işbu Sözleşme’yi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni feshetme, ALICI’ya sağlanan dijital içeriğin kullanımına son verme ve ALICI’nın dijital erişimini kapatma veya kısıtlama hakkı saklıdır.

MADDE 6: SATICI’NIN BEYANLARI VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, işbu Sözleşme konusu Ürün’ün Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen niteliklere uygun olmasından sorumludur. SATICI tarafından sağlanan ürünlere ilişkin dijital içeriklerin ALICI’ya ait mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk ALICI’ya aittir.

SATICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda mevcut mücbir sebepler hariç olmak üzere, işbu Sözleşme, Ön Bilgilendirme Formu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi kapsamında;

Ara Sınıf paketinde yer alan dijital içeriğin satın alınan tarihten başlayarak 365 gün içinde toplam 350 gün süreyle kullanım lisansının sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür. Ara Sınıf paketinde yer alan dijital içeriklerin müfredat değişikliği vb. sebeplerden dolayı değiştirilmesi, güncellenmesi ve içeriklerin iyileştirilmesi amaçlarıyla 1 yıl içerisinde ALICI’ya sağlanan 365 günlük toplam kullanım lisansı süresi haricindeki günlerde ALICI’nın dijital içeriklere erişememesi, sürekliliğin ihlali anlamına gelmeyecektir.

SATICI, Ürün’ün sunumunun kendisinden kaynaklanmayan bir sebep ile imkansızlaşması halinde, sözleşmenin ifasının imkansız olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içinde ALICI’ya bildirmekle ve bu sürede hizmeti durdurmakla yükümlü olacaktır. SATICI ayrıca söz konusu Ürün ile ilgili meydana gelecek değişiklikleri www.etkindefter.com resmi web sitesinde veya belirleyeceği diğer bir yöntem ile tüm ALICI’lara duyurmakla yükümlüdür.

Dijital içerikler; yazılım geliştirme, müfredatın güncellenmesi ve benzeri sebeplerle belirli günlerde erişime kapatılabilmektedir. SATICI, dijital içeriklerin haftanın 7 günü ve her gün 24 saat kesintisiz olarak erişime açık olduğunu ALICI’ya garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir.

SATICI, Kullanıcı tarafından çözülen testlerin sonuçlarını değerlendirmek suretiyle Kullanıcı’nın başarı seviyesini dönem dönem tespit edecek, Kullanıcı’ya ve talep halinde velisine bildirilecektir.

SATICI yalnızca işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda bilgileri yer alan Ürün’ü ALICI’ya sağlamakla yükümlü olup, ALICI/Kullanıcı’ya bir başarı veya kesin bir sonuç taahhüdünde bulunmamaktadır. Ürün’ünALICI’nın sübjektif beklentisine uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde SATICI sorumlu değildir.

SATICI, Ürün ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan, veri kaybından veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan, Ürün’ün ALICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkının ve/veya mülkiyet hakkının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

SATICI, Ürün ile sunulan her türlü dijital ve basılı içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya yeni bir içerik ekleme, içerikleri müfredat ile uygun hale getirmek amacıyla güncelleme yapma yetkilerine sahiptir.

MADDE 7: ÜRÜNÜN BEDELİ, ÖDENMESİ VE SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu Sözleşme, akdedildiği tarihten itibaren 350 gün süreyle geçerlidir. Sözleşme konusu Ürün, madde 1.3’te belirtildiği üzere Ara Sınıf Seti olup bedeli 49 TL’dir (“Ürün Bedeli”).

Ürün Bedeli’ne tüm vergiler ve taşıyıcı bedeli dahildir. Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

  1. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ürün Bedeli’nin SATICI’nın www.etkindefter.com web sayfası üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir.
  2. Kredi Kartı ile Ödeme: www.etkindefter.com web sayfası üzerinde yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde, Ürünün Bedeli yetkili elektronik ödeme sağlayıcı tarafından tahsil edilmektedir. ALICI tarafından taksitli ödeme yönteminin seçilmesi halinde ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli üzerinden uygulanacak vade farkı ALICI’ya yansıtılabilir. Bu vade farkı bedeline ilişkin SATICI’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup bu durum tamamen ALICI ile ödeme sağlayıcı kuruluş arasındaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

MADDE 8: CAYMA HAKKI

Ürün kapsamında dijital içerik bulunduğundan dijital içeriğe erişim imkanı sağlandığı andan itibaren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği15/ğ Maddesi uyarınca ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Şüpheye mahal vermemek üzere, Ürün, dijital içeriğe erişim sağlanması ifa gerçekleşmiş sayılacak ve ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır. Ürün, dijital içerikten cayma hakkına yahut iadeye konu edilemez.

ALICI, cayma hakkının hukuka uygun olarak kullanıldığı durumlarda iade işlemini gerçekleştirirken SATICI tarafından kendisine bildirilen taşıyıcıyı tercih edecektir. ALICI’ya iade için herhangi bir taşıyıcı bilgisinin sunulmadığı veya ALICI’nın adresinde söz konusu taşıyıcının şubesinin bulunmadığı haller dahil olmak üzere SATICI, ALICI’dan hangi ad altında olursa olsun iade masrafı talep edemez. Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen basılı materyalin ALICI’ya gönderim de dahil tüm kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

ALICI tarafından yukarıdaki şartlar çerçevesinde cayma hakkının kullanılması halinde:

Cayma hakkına konu Ürün’ün SATICI’ya, yukarıdaki şartlarda ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Ürün Bedeli ALICI’ya iade edilir.

MADDE 9: TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER – KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

ALICI, SATICI tarafından kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine dair izin vermediği takdirde kendisine ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir. Ancak SATICI, Ürün’e ilişkin teslimat, ödeme vb. kapsamında ALICI’ya yapacağı bilgilendirmeleri ALICI’nın izni olmaksızın yapabilir.

ALICI, ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verdikten sonra, dilediği zaman bu iletileri almayı reddedebilir. Redde dair talebin işbu Sözleşme’de yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Ürün’ün kişiye özel hizmet verebilmesi için üyelik kaydı sırasında T.C. Kimlik Numaranızın ve doğum tarihi bilgilerinizin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlamanız mümkün değildir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.etkindefter.com/kvkk linkinden ulaşabilirsiniz.

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESHİ

İşbu Sözleşme, Sözleşme’nin 7. Maddesinde belirtilen tarihte kendiliğinden sona erer.

SATICI, ALICI’nın iş bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini işbu Sözleşme’de, Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde derhal Sözleşme’yi feshedebilir. Bu halde ALICI, SATICI’dan hiçbir bedel talep edemez.

Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen kendi kararı ile işbu Sözleşme konusu Ürün’ü ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, fesih tarihinden 7. Maddede belirtilen tarihe kadar olan süre Sözleşme’nin toplam süresine bölünerek bulunacak oran ile Ürün Bedeli çarpılmak suretiyle elde edilecek bedel ALICI’ya iade edilir. ALICI’nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

ALICI, işbu Sözleşme’den doğan veya işbu Sözleşme ile ilgili olan uyuşmazlıkarda ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından okunarak elektronik ortamda onaylandığı takdirde tüm hüküm ve koşullarıyla yürürlüğe girecektir. ALICI, bu hususu bilerek Sözleşme’yi okumuş ve onaylamıştır.

İşbu Sözleşme’nin bir örneği, 1.2. Maddede yer alan e-posta adresine ALICI tarafından muhafaza edilmek üzere otomatik olarak gönderilecektir.

Ayrıca SATICI, iş modellerindeki değişikliklere bağlı olarak ve tamamen kendi kararı ile işbu Sözleşme konusu Ürün’ü ALICI’ya sunmaktan vazgeçebilir. Bu durumda, fesih tarihinden 7. Maddede belirtilen tarihe kadar olan süre Sözleşme’nin toplam süresine bölünerek bulunacak oran ile Ürün Bedeli çarpılmak suretiyle elde edilecek bedel ALICI’ya iade edilir. ALICI’nın bunun dışında her ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etme hakkı olmayacaktır.

Etkin Defter gizlilik ve güvenlik politikaları gereği kişisel verilerinizin korunması hususu önem arz etmektedir. Konuyla ilgili aydınlatma metnine kvkk metni tıklayarak ulaşabilirsiniz.